Hale (cont.)
Sarah,  b. p 1742
Sarah,  b. 25 Nov 1743
Sarah,  b. 5 Feb 1744/45
Sarah,  b. 12 Aug 1745, d. 2 May 1771
Sarah,  b. 30 Nov 1747
Sarah,  b. 30 Jul 1749, d. a 1844
Sarah,  b. 7 Jun 1751, d. Mar 1830
Sarah,  b. 13 Nov 1751, d. 18 Apr 1838
Sarah,  b. 22 Mar 1753, d. 11 Dec 1759
Sarah,  b. p 1754
Sarah,  b. 6 Jun 1754
Sarah,  b. 18 Sep 1760, d. 5 Nov 1785
Sarah,  b. 30 Apr 1761
Sarah,  b. 30 Oct 1762
Sarah,  b. 13 Nov 1764, d. 25 Oct 1805
Sarah,  b. 7 Feb 1765, d. 18 Sep 1844
Sarah,  b. 31 Aug 1766
Sarah,  b. 9 Dec 1766
Sarah,  b. 20 Apr 1767
Sarah,  b. 8 Jan 1780, d. 15 Mar 1863
Sarah,  b. 4 Dec 1782
Sarah,  b. 10 Mar 1787
Hale (cont.)
Sarah,  b. 24 Jul 1787
Sarah,  b. Nov 1788, d. Nov 1808
Sarah,  b. 14 Dec 1793, d. 25 Jan 1795
Sarah,  b. 1794
Sarah,  b. 29 Nov 1795
Sarah,  b. 9 Jun 1796
Sarah,  b. 24 Jan 1797, d. 28 Oct 1865
Sarah,  b. 30 Sep 1797
Sarah,  b. 18 Apr 1798
Sarah,  b. 29 Mar 1802, d. 9 Apr 1834
Sarah,  b. 24 Aug 1802
Sarah,  b. p 1805
Sarah,  b. 27 Oct 1808
Sarah,  b. 5 Feb 1810
Sarah,  b. 19 Apr 1822, d. 20 Nov 1887
Sarah,  b. 6 Jan 1824
Sherburne,  b. 30 Dec 1773, d. 18 Jan 1852
Silas,  b. 17 Jan 1771, d. 12 Feb 1797
Silas,  b. 21 Jan 1798
Silvene,  b. 2 Oct 1799, d. 27 Oct 1799
Simeon,  b. 8 Mar 1738/39, d. 20 Jan 1796
Simeon,  b. 2 Sep 1808, d. 9 Jul 1817
Hale (cont.)
Simeon,  b. 8 Sep 1820, d. 1822
Solomon Eliphet,  b. 22 Mar 1859
Solomon,  b. 21 Feb 1768, d. 13 Jan 1820
Sophia  b. 17 Nov 1795, d. Dec 1880
Sophia Bacon,  b. 25 Jun 1817
Sophia,  b. p 1807, d. a 1850
Sophronia,  b. 13 Mar 1799
Sophy,  b. 23 Mar 1804, d. 24 Mar 1804
Sprague Taylor,  b. 15 Sep 1815
Stella Jane,  b. 2 Jan 1807
Stephen Dole,  b. p 1818
Stephen Yeomans,  b. 26 May 1813, d. 5 Jan 1889
Stephen,  b. 12 Apr 1693, d. bt 6 Dec 1742 - 9 Jul 1744
Stephen,  b. 28 Feb 1728/29
Stephen,  b. 10 Jan 1747/48
Stephen,  b. 1 Aug 1771, d. 3 Jan 1835
Stephen,  b. 6 Dec 1780
Stephen, Jr.  b. 23 Apr 1801
Stillman,  b. 1 May 1797
Sumner  b. 18 Jul 1806, d. 1 Mar 1879
Susan  b. 20 Jan 1827, d. 30 Mar 1909
Hale (cont.)
Susan,  b. p 1769
Susan,  b. 1 Aug 1789
Susannah  b. 13 Aug 1798, d. 5 Feb 1858
Susannah,  b. 21 Nov 1756
Susannah,  b. 29 Nov 1758
Susannah,  b. 7 Jan 1759, d. 27 Feb 1834
Susannah,  b. 4 Apr 1773
Susannah,  b. 14 Nov 1784
Susannah,  b. 2 Aug 1809
Syene,  b. 24 Oct 1799, d. 1879
Sylvester,  b. 8 May 1826
Syrena,  b. 27 Oct 1799, d. 18 Sep 1810
Syrena,  b. 11 Apr 1820
Tappan,  b. 11 Jul 1782
Thirza,  b. 6 Aug 1795, d. 1 Dec 1870
Thomas  b. a 1577
Thomas  b. 15 Jun 1606, d. 30 Jan 1681/82
Thomas  b. 18 Nov 1633, d. 22 Oct 1688
Thomas Eliphlett,  b. 9 Jan 1893, d. 28 Jan 1977
Thomas Whittle,  b. 29 Nov 1855
Thomas,  b. 4 Nov 1668, d. probably before 1710